Wet DBA

Afschaffing VAR; nu gaan we werken met de wet DBA

Het klinkt allemaal erg ingewikkeld, de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats moeten zelfstandigen een overeenkomst afsluiten met hun klanten. In mijn ogen een niet echt handige move, maar het is niet anders. Moesten wij als eenpitters vroeger één keer per jaar aan VAR aanvragen om er voor te zorgen dat onze klanten geen premies hoeven af te dragen, nu moet er voor elke klant apart iets worden geregeld.

Waarom de wet DBA?

De Belastingdienst wil weten of ik als zelfstandige eigenlijk niet gewoon in dienst ben bij een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als ik het hele jaar werk verricht voor een klant en daarmee maandelijks inkomsten genereer. Door als zelfstandige te werken hoeft de opdrachtgever geen premies te betalen en is daardoor goedkoper uit. De opdrachtgever kan ook van mij af zonder problemen. Geen werk meer, of het bevalt niet? De opdrachtgever geeft gewoon geen nieuwe opdracht en de samenwerking is ten einde. Geen afkoopregeling ontslag, geen premies, geen verplichtingen over en weer. Ook als zelfstandige heb ik voordelen: opdrachtgever niet aardig, betaalt niet genoeg of het werk is vervelend? Ik neem gewoon geen volgende opdracht meer aan. Over en weer dus veel vrijheid!

De wet DBA is vooral in het leven geroepen voor zelfstandigen (zzp’ers) die eigenlijk in dienst zijn bij een bedrijf, maar dit bedrijf wil geen premies afdragen en geen risico’s lopen zoals doorbetalen bij ziekte of ontslagvergoeding betalen als men van de werknemer af wil. Ze noemen dit schijnconstructies en deze praktijken komen voor in de bouw en de zorg. Bij tekstschrijvers zoals ik, speelt dit niet of nauwelijks, maar toch ben ik verplicht te werken met de wet DBA.

De wet DBA in de praktijk

Neemt u eenmalig of slechts heel af en toe een dienst af bij mij, u laat bijvoorbeeld een brief schrijven of een stuk tekst corrigeren of schrijven, dan is het wel duidelijk dat ik niet (heimelijk) bij u in dienst ben. Het afsluiten van een overeenkomst volgens de wet DBA is dan ook niet nodig.

Als u zeer regelmatig gebruik maakt van mijn diensten, elke maand bijvoorbeeld enkele opdrachten aan mij geeft om teksten te schrijven of te corrigeren, dan is het verstandig zo’n overeenkomst op te stellen. Ik maak daarbij gebruik van de standaardovereenkomst van de Belastingdienst. Zo weet u zeker dat u later niet voor verrassingen komt te staan en premies moet afdragen.

Voorbeeld contract wet DBA

Hieronder vindt u de standaardovereenkomst van de Belastingdienst. Bent u klant bij de Schrijverije en neemt u regelmatig diensten af, dan sluiten wij deze overeenkomst met u af en daarmee zijn alle risico’s gedekt en is aan alle verplichtingen voldaan. U loopt niet het risico later als werkgever te worden aangemerkt en alsnog premies te moeten betalen.

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG  Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

Partijen: 

  1. UW NAAM, gevestigd te UW PLAATS EN POSTCODE aan de UW ADRES, rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM VAN UW VERTEGENWOORDIGER, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

en

  1. DE SCHRIJVERIJE, gevestigd te HOOGEVEEN, 7908XR aan de KONINGSPAGE 2, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING  WERKZAAMHEDEN>;
c.  Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van  thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit  Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin  arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986,  Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en  ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
g. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:  

Artikel 1  De opdracht 

1.1.        Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.

Artikel 2  Uitvoering van de opdracht 

2.1.        Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2.        Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.3.        Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4.        Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3  Duur van de overeenkomst 

3.1.        De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de duur van het Project <NAAM>.

3.2.        Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4  Nakoming en vervanging 

4.1          Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2         Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden te laten verrichten door een vervanger.

Artikel 5  Opzegging overeenkomst 

5.1          Het staat zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer vrij deze overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk per post of per email waarna de andere partij omgaand de opzegging dient te bevestigen.

Artikel 6  Vergoeding, facturering en betaling 

6.1           Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € ….  exclusief BTW voor het gehele project.

6.2          Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen)  zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3          Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

6.4          Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht,  brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Artikel 7  Aansprakelijkheid/ schade 

7.1          Indien Opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van de uitvoering van het werk door opdrachtnemer, dan zal de te vergoeden schade niet meer bedragen dan de overeengekomen vergoeding voor het uit te voeren werk.

Artikel 8  Verzekeringen 

8.1         Niet van toepassing.

Artikel 9  Rechts- en forumkeuze 

9.1          Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van  toepassing.
9.2          Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee  verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden  voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst 

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In tweevoud,

Te <PLAATS>, op <DATUM>:      Te <PLAATS>, op <DATUM>:

…………………………       …………………………

Opdrachtgever       Opdrachtnemer

 

 

Reacties zijn gesloten.