Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Schrijverije

Art. 1 Algemeen

1. De Schrijverije verricht werkzaamheden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Afwijking ten gunste van opdrachtgever van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2. Voorwaarden van de opdrachtgever zelf worden niet aanvaard.

3. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die werkzaam zijn voor De Schrijverije.

4. De opdracht wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend door De Schrijverije aanvaard en uitgevoerd. Dat geldt ook indien het de bedoeling van een opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek –dat voor dit laatste geval een regeling geeft- en van art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek –dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt verleend- wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Anderen dan opdrachtgever of diens onderneming hebben geen recht op de overeengekomen diensten. De diensten zijn uitsluitend voor de opdrachtgever zelf bestemd.

6. De Schrijverije verleent diensten aan haar opdrachtgevers en aan opdrachtgevers van derdedienstverleners tot wie De Schrijverije in een contractuele relatie staat die hiertoe verplicht. Opdrachtgever is de partij die aan De Schrijverije of aan genoemde derdedienstverlener een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten die bovendien door De Schrijverije is aanvaard.

7. Het staat De Schrijverije vrij om een opdracht niet te aanvaarden.

Art. 2 Conversie

1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.

2. Partijen treden bij toepasbaarheid van het eerste lid, indien nodig en op verzoek van De Schrijverije, in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling.

3. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Art. 3 Derden

1. Het staat De Schrijverije vrij om ter uitvoering van de opdracht naar eigen goedvinden derden in te schakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. De Schrijverije treedt over de inschakeling van derden van tevoren in overleg met opdrachtgever indien hier aanzienlijke kosten voor opdrachtgever gemoeid zijn.

2. Het is De Schrijverije door opdrachtgever toegestaan om de overeengekomen diensten (mede) te laten verrichten door door De Schrijverije geselecteerde vakbekwame derden.

3. De Schrijverije is door opdrachtgever gemachtigd om algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

4. Iedere aansprakelijkheid van De Schrijverije voor tekortkomingen van derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De opdrachtgever vrijwaart De Schrijverije tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van De Schrijverije. Redelijke kosten voor juridische bijstand is hieronder begrepen.

Art. 4 Gegevensverstrekking

1. Op verzoek dient iedere opdrachtgever zich te legitimeren en (in het geval van bedrijven) een afschrift van zijn inschrijving in het handelsregister te verstrekken. Voldoet opdrachtgever niet aan het laatste verzoek dan is hij persoonlijk hoofdelijk verbonden jegens De Schrijverije.

2. Opdrachtgever dient alle gegevens, documenten en bewijsstukken te verstrekken die De Schrijverije behoeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

3. Opdrachtgever doet De Schrijverije onverwijld berichten van ontwikkelingen toekomen die benodigd zijn voor het naar behoren kunnen vervullen van de dienstverlening.

Art. 5 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van De Schrijverije is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever aan De Schrijverije heeft voldaan, of nog verschuldigd is voor de op dat geval betrekking hebbende dienstverlening.

2. De Schrijverije is nimmer gehouden tot vergoeding van iedere andere vorm van schade, uit welke hoofde dan ook, daaronder onder andere begrepen: gevolgschade, opportunity costs waaronder gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Opdrachtgever stemt ermee in dat De Schrijverije gebruik maakt van communicatiemiddelen als (mobiele) telefoon, e-mail en fax en gegevens van de klant in bezit heeft. De Schrijverije probeert zoveel mogelijk de privacy van de klant te bewaken, maar sluit alle eventuele aansprakelijkheid uit voor inbreuk door derden op welke wijze dan ook, daaronder in ieder geval begrepen diefstal.

Art. 6 Klachttermijn

1. Opdrachtgever dient zich na ontdekking van een tekortkoming, op straffe van verval van zijn recht jegens De Schrijverije, met bekwame spoed schriftelijk tot De Schrijverije te vervoegen met een beroep op wanprestatie.

2. Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens De Schrijverije vervallen in ieder geval na verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Art. 7 Betalingen

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren of delen van uren met een minimum van een half uur, vermenigvuldigd met het door De Schrijverije vastgestelde uurtarief. De Schrijverije heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzigen.

2. Op verzoek wordt een tarievenlijst kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden. De tarieven kunnen variëren al naar gelang de overeengekomen opdracht.

3. Indien een declaratie is gebaseerd op gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief, dan strekt de urenspecificatie van De Schrijverije tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd.

4. Indien een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten, dient dit uitsluitend om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Over alle werkzaamheden is bovenop het uurtarief omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Alle bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief omzetbelasting.

7. Bijkomende kosten, gemaakt in verband met behoorlijke uitvoering van de opdracht en niet vallende onder de normale kantoorkosten, worden bovenop het uurtarief berekend.

8. Betaling van de facturen van De Schrijverije dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Na deze termijn is De Schrijverije gerechtigd een rente te berekenen van een procent per maand of gedeelte van de maand, over het niet betaalde bedrag. Eveneens is De Schrijverije na verloop van deze termijn gerechtigd alle werkzaamheden voor deze opdrachtgever op te schorten. De Schrijverije is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door deze opschorting.

9. Bij het uitblijven van betaling binnen vijftien dagen na factuurdatum is opdrachtgever aansprakelijk voor de buitengerechte, alsmede de feitelijke gerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste vijftien procent van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van vijftig euro.

10. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting of schuldvergelijking toe te passen, tenzij hiertoe De Schrijverije uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Art. 8 Beëindiging van de opdracht

1. Behoudens gevallen die onmiddellijke beëindiging of opschorting behoeven, kan De Schrijverije de opdracht in ieder geval in veertien dagen opzeggen. De Schrijverije is terzake een beëindiging van opdracht niet aansprakelijk voor eventuele schade uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad.

2. Het staat De Schrijverije immer vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar een vakbekwame derde. Indien opdrachtgever hiermee niet in wenst te stemmen, heeft De Schrijverije het recht om de opdracht per direct te beëindigen.

3. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd danwel in staat van faillissement verkeert, is De Schrijverije gerechtigd de opdracht per direct te beëindigen.

Art. 9 Competentie

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Schrijverije wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.