Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SONJA SCHWEDERSKY/DE SCHRIJVERIJE 

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Sonja Schwedersky, h.o.d.n. “De Schrijverije”, hierna te noemen “De Schrijverije”, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk, schriftelijk wordt afgeweken.

1.2       Opdrachtgever is degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden worden uitgevoerd.

1.3       Voorwaarden van de opdrachtgever zelf worden niet aanvaard.

Artikel 2  Offerte/Opdrachtbevestiging/inhoud opdracht

2.1       Offertes, ongeacht in welke vorm, zijn vrijblijvend totdat de daaruit voortvloeiende opdracht bindend is geworden.

2.2       Een opdracht is bindend voor zover deze door De Schrijverije , zonder voorbehoud, is aanvaard.

2.3       In de offerte en/of opdrachtbevestiging wordt de opdracht zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven:

  • Het doel van de opdracht en de daaraan door de opdrachtgever te stellen eisen;
  • De van de opdrachtgever verlangde medewerking en informatie die noodzakelijk of gewenst is voor de uitvoering van de opdracht en de termijn waarbinnen die medewerking en/of informatie dient te worden verschaft;
  • De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd;
  • De wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd c.q. de te vervaardigen tekst dient te worden aangeleverd.

2.4       De Schrijverije verplicht zich tot een zorgvuldige uitvoering van de opdracht met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever en in overeenstemming met de in deze branche geldende professionele normen.

2.5       Een aanvulling of wijziging van de oorspronkelijke opdracht geldt als nieuwe opdracht, waarover partijen nadere afspraken dienen te maken en waarop de voorgaande leden van dit artikel van toepassing zijn.

2.6       Het staat De Schrijverije vrij een opdracht niet te aanvaarden.

2.7       Op verzoek dient de opdrachtgever zich jegens De Schrijverije te legitimeren en, in het geval van een onderneming, een recent afschrift van zijn inschrijving in het Handelsregister te verstrekken, waaruit blijkt dat hij bevoegd is namens de onderneming de opdracht te verstrekken. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is hij in persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk jegens De Schrijverije voor de nakoming van de overeenkomst van opdracht.

Artikel 3  Derden

3.1       Het staat De Schrijverije vrij om na voorafgaande toestemming van opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. De onderhavige algemene voorwaarden worden dan geacht ook van toepassing te zijn op de relatie tussen opdrachtgever en deze derden.

Artikel 4  Vrijwaring

4.1       Het is de taak van de opdrachtgever om de door De Schrijverije geleverde teksten, andere werken en diensten inhoudelijk te controleren op (feitelijke) onjuistheden en onzorgvuldigheden en in te staan voor de betrouwbaarheid en juistheid van de door hemzelf ter uitvoering van de opdracht aan De Schrijverije verstrekte informatie. Opdrachtgever dient met betrekking tot het vorenstaande De Schrijverije te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid die daaruit mogelijk voortvloeit, tenzij de inhoudelijke onjuistheid is te wijten aan grove onzorgvuldigheid of nalatigheid van De Schrijverije, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

Artikel 5  Klachten/ Aansprakelijkheid 

5.1`      Opdrachtgever dient zich na ontdekking van een tekortkoming met bekwame spoed, dat wil zeggen uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk tot De Schrijverije te wenden, zulks op verval van zijn recht te dier zake.

5.2       Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens De Schrijverije vervallen in ieder geval na verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

5.3       De Schrijverije is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of het gevolg is van de door haar (of een door haar met toestemming van de opdrachtgever ingeschakelde derde) uitgevoerde opdracht, tenzij de schade het rechtstreeks en direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Schrijverije. Haar aansprakelijkheid is echter beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht, waarbij vervolgschade is uitgesloten.

Artikel 6  Overmacht/Verhindering

6.1       Indien De Schrijverije in een situatie van overmacht (bijvoorbeeld ziekte of andere omstandigheden die niet aan haar verweten kunnen worden of binnen haar invloedsfeer liggen) verhinderd is de opdracht (tijdig) uit te voeren, zal zij daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Indien in overleg met opdrachtgever geen oplossing kan worden bereikt – eventueel door inschakeling van een derde – om de opdracht alsnog binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn of een tussen partijen nader vast te stellen termijn, uit te voeren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft de verplichting om het door De Schrijverije reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en het daarop betrekking hebbende gedeelte van het honorarium te betalen, tenzij dit uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7 Beëindiging van de opdracht 

7.1       Behoudens gevallen die onmiddellijke beëindiging of opschorting rechtvaardigen, kan De Schrijverije de opdracht in ieder geval met inachtneming van een termijn van 14 dagen opzeggen. Hierbij is De Schrijverije niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 8  Geheimhouding

8.1       De Schrijverije verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij in het kader van de uitvoering van de opdracht kennis neemt en waarvan zij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Artikel 9  Honorarium en Verschotten

9.1       De kosten van uitvoering van de opdracht door De Schrijverije omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

9.2       Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het geldende uurtarief dat in de offerte of opdrachtbevestiging zal worden vermeld, waarbij een minimale tijdseenheid van een half uur wordt gehanteerd. Desgevraagd verstrekt De Schrijverije een specificatie van de door haar bestede tijd.

9.3       Partijen kunnen ook een vast bedrag voor een opdracht overeenkomen. Op verzoek kan kosteloos een tarievenlijst worden toegezonden. Van de hierop vermelde tarieven kan De Schrijverije echter afwijken, bijvoorbeeld vanwege spoedeisendheid bij de uitvoering van de opdracht.

9.4       Desgewenst verstrekt De Schrijverije een indicatie of schatting van de met de opdracht gemoeide kosten. Dit is slechts om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van het met de zaak gemoeide belang. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.5       Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW (omzetbelasting), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

9.6       De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, bijvoorbeeld voor het inschakelen van derden die (met toestemming van de opdrachtgever) bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en worden bovenop het honorarium berekend.

Artikel 10  Betaling

10.1     In beginsel declareert De Schrijverije na uitvoering van de opdracht. Bij een omvangrijke of langlopende opdrachten is De Schrijverije bevoegd vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen dat met de eindnota wordt verrekend en/of tussentijds te declareren.

10.2     Tenzij uitdrukkelijk in de offerte of opdrachtbevestiging anders aangegeven, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

10.3     Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

10.4     Indien ook na aanmaning betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,–.

10.5     Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan kan De Schrijverije haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. De Schrijverije is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Artikel 11  Auteursrecht

11.1     Voor zover de resultaten van de uit te voeren opdracht in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, berust het auteursrecht uitsluitend bij De Schrijverije. Met inachtneming daarvan verkrijgt de opdrachtgever, door de aanvaarding van de opdracht door De Schrijverije, een exclusieve licentie voor het gebruik van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken voor de in de opdrachtbevestiging beschreven doeleinden.

11.2     Elk gebruik van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van De Schrijverije.

11.3     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de door De Schrijverije vervaardigde auteursrechtelijke werken door de opdrachtgever uitsluitend geplaatst c.q. geopenbaard en/of verspreid onder de naamsvermelding: “De Schrijverije”.

11.4     De Schrijverije garandeert dat zij met de door haar aan te leveren teksten en andere werken geen inbreuk maakt op rechten van derden en indien zij gebruik maakt van teksten of andere werken van derden daartoe gerechtigd is.

11.5     Indien opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht van De Schrijverije is hij jegens De Schrijverije een boete verschuldigd van € 1.000,– per overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Als inbreuk op het auteursrecht wordt in ieder geval beschouwd:

  • Publicatie van het werk voor een ander gebruik of doel dan overeengekomen;
  • Hergebruik van het werk zonder toestemming;
  • Aantasting van het werk;
  • Publicatie zonder naamsvermelding.

Artikel 12  Slotbepaling/Toepasselijk recht/Geschillen

12.1     Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.

12.2     Partijen treden bij toepasbaarheid van het eerste lid, indien nodig en op verzoek van De Schrijverije, in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling.

12.3     De overige bepalingen van deze algemene bepalingen behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk hun geldigheid.

12.4     Op alle overeenkomsten tussen De Schrijverije en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen, voor zover die niet in onderling overleg tot oplossing kunnen worden gebracht, zullen worden berecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

Reacties zijn gesloten.